Tham gia Đại hội Nước Thế giới Daegu (IWRA) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia Đại hội Nước Thế giới Daegu (IWRA)

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:41 Hit272EA Reply0EA

Text

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 12/03/2021, tôi đã tham dự "Đại hội Nước Thế giới của Hiệp hội Tài nguyên Nước Quốc tế (IWRA) lần thứ 17" được tổ chức tại EXCO ở Daegu. 

 

0170c203f70803f0a99c29740cabded4_1639638

0170c203f70803f0a99c29740cabded4_1639638
0170c203f70803f0a99c29740cabded4_1639638

0170c203f70803f0a99c29740cabded4_1639638 

List of comments

There are no registered comments.