Tham gia Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore 2022 (SIWW) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore 2022 (SIWW)

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:44 Hit424EA Reply0EA

Text

Greentech đã tham gia sự kiện Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore từ ngày 17 tháng 4 (Chủ Nhật) đến ngày 21 (Thứ Năm) năm 2022. Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore là một trong ba sự kiện tuần lễ nước lớn của thế giới và là cơ hội để quảng bá rộng rãi K-water công nghiệp ở nước ngoài bằng cách tham dự cùng với Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc thuộc Bộ Môi trường và các công ty khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo và phỏng vấn trao đổi công nghệ quản lý nước, các chiến lược quản lý nước và các trường hợp công nghệ đã được chia sẻ, đồng thời giới thiệu công nghệ tuyệt vời của Greentech. Greentech sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tích cực tiến ra thị trường nước ngoài.

 

5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298

5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298
5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298
5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298
5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298
5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298

5803bd60224ced153ac05babde4c0658_1658298

List of comments

There are no registered comments.