Tham dự Hội nghị Công nghệ Toàn diện về Nước lần thứ 37 năm 2022! > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham dự Hội nghị Công nghệ Toàn diện về Nước lần thứ 37 năm 2022!

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:51 Hit264EA Reply0EA

Text

Hội nghị Công nghệ Nước nửa sau lần thứ 37 năm 2022 được tổ chức trong hai ngày từ 29 đến 30 tháng 9 tại Khách sạn High1 Resort Grand ở Jeongseon-gun, Gangwon-do.
Tiểu ban quản lý nước và xử lý nước tiên tiến, tiểu ban xử lý nước thải và tuần hoàn nước, tiểu ban quản lý môi trường nước và phục hồi hệ sinh thái thủy sinh đã trình bày các trường hợp xuất sắc về quản lý nước và đây là cơ hội quý giá để trưng bày các thiết bị xuất sắc và chia sẻ công nghệ mới.

cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667871

cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667871

cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667871 

List of comments

There are no registered comments.